Avís legal

Titular de la pàgina web

  • Ajuntament de Selva

Política de privacitat i protecció de dades personals

La Direcció/Òrgan de Govern de l’AJUNTAMENT DE SELVA (d’ara endavant, el responsable del tractament) assumeix la màxima responsabilitat i compromís en l’establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, i garanteix la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en relació amb el compliment de Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) i la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les normes de desenvolupament).

La Política de Protecció de Dades de l’AJUNTAMENT DE SELVA descansa sobre el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa l’esmentada Política, i pot demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

En aquest sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

1. Protecció de dades des del disseny
El responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del tractament, mesures tècniques i d’organització apropiades, com la pseudonimització, concebudes per a aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.

2. Protecció de dades per defecte
El responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i d’organització adequades amb l’objectiu de garantir que, per defecte, només siguin tractades les dades personals necessàries per a cada una de les finalitats específiques del tractament.

3. Protecció de dades en el cicle de vida de la informació
Les mesures que garanteixen la protecció de dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

4. Licitud, lleialtat i transparència
Les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada.

5. Limitació de la finalitat
Les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

6. Minimització de dades
Les dades personals seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació a les finalitats per a les quals són tractades.

7. Exactitud
Les dades personals seran exactes i, si fos necessari, actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables per a suprimir o rectificar sense dilació les dades personals que siguin inexactes en relació a les finalitats per les quals siguin tractades.

8. Limitació del termini de conservació
Les dades personals seran mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessants només durant el temps necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.

9. Integritat i confidencialitat
Les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives adequades.

10. Informació i formació
Una de les claus per a garantir la protecció de dades personals és la formació i informació del personal involucrat en el tractament. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenient format i informat sobre les obligacions en el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de Protecció de dades de l’AJUNTAMENT DE SELVA ha estat comunicada a tot el personal del tractament i posada a disposició de totes les parts interessades.
En conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra tot el personal del responsable del tractament, que l’ha de conèixer, assumir i considerar com a pròpia. Cada membre és responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com també d’identificar i d’aportar les millores que consideri oportunes amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en el compliment de la Política.
Aquesta Política serà revisada per la Direcció / Òrgan de Govern de l’AJUNTAMENT DE SELVA tantes vegades com es consideri necessari per a adaptar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.