Moscari

El nom de Moscari ja apareix citat com a Moscàritx l’any 1230. Però l’etimologia del nom resulta problemàtica: mentre Josep Mascaró Pasarius l’ha considerat derivat del llatí Muscus, “molsa”, el filòleg Joan Coromines opina que prové del llatí Musca, “mosca”, passant per Muscaria, “mosquera”, “arbust”, pel que Moscari, seguint aquesta hipòtesi, hauria significat originàriament lloc on neixen moltes d’aquestes plantes mosqueres; en canvi, el també lingüista Alvaro Galmés de Fuentes, partint del mateix Muscus llatí, l’interpreta com a “mesc” o “almesc”, en el sentit de lloc on neixen plantes almescades o flors amb olor d’almesc. En qualsevol cas, és un mossarabisme.
El territori del districte moscarienc es troba en una zona de transició entre la Muntanya i el Pla, solcat pel curs mitjà de torrents i caracteritzat per una lleugera inclinació cap a sud-est, el vessant hidrogràfic de la badia d’Alcúdia.
En aquest llogaret trobareu el descans característic dels nuclis petits només alterat quan tenen lloc les festes de santa Anna o les festes populars, el darrer cap de setmana d’agost.
Font: ORDINAS GARAU, Antoni – PARÍS MOREY, Antoni – ROTGER MOYÀ, Francesca (2006) Moscari i el seu districte.

Imatges del poble

Fires i festes

26 de juliol (Santa Anna)
Darrer cap de setmana d’agost (Festes Populars)

Llocs d'interès

Església de Santa Anna
Pou de Son Ferrer
Monument al Sagrat Cor de Jesús

Fires i festes

26 de juliol (Santa Anna)
Darrer cap de setmana d’agost (Festes Populars)